Vận tải hàng hóa, vận tải đường biển, ô tô vận tải

underfined   underfined

Hội nghị tổng kết mô hình sản xuất lúa lai HBO tại Bình Định

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 BIÊN BẢN HỘI NGHỊ

 

1. Thành phần tham dự hội thảo

- Sở Nông ngiệp & PTNT tỉnh Bình Định: Ông Hồ Ngọc Hùng – Phó giám đốc

- Trung tâm Giống cây trồng Bình Định

- Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Bình Định

- Chi Cục BVTV tỉnh Bình Định

- Đại diện các Phòng Nông nghiệp, Trạm Khuyến nông, Trạm BVTV, Hợp tác xã của các huyện Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước, Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, TP Quy Nhơn và các nông dân tham gia thực hiện mô hình.

- Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Phương Nam.

- Các cơ quan truyền thông, báo chí gồm: Báo Nông nghiệp Việt Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định.

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Buổi sáng, ngày 15 tháng 7 năm 2014

- Địa điểm: Khu vực 1, Phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

3. Nội dung

- Nhận xét, đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển của 03 giống lúa lai HBO2, HBO5, HBO8 sản xuất trong vụ Hè thu 2014 tại phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn.

- Từ kết quả mô hình sản xuất 03 giống lúa lai nói trên, Trung tâm Giống cây trồng Bình Địnhđã báo cáo kết quả từ mô hình sản xuất các giống lúa lai mới HBO2, HBO5, HBO8. Tại Hội nghị ý kiến các đại biểu đã thảo luận chủ yếu tập trung trên giống lúa lai HBO2 với các nội dung chính gồm: Nguồn gốc của giống; Mật độ gieo sạ; Quy trình bón phân; Thời gian sinh trưởng; Khả năng chống chịu thời tiết, sâu bệnh; Năng suất; Chất lượng gạo và giá giống.và đi đến thống nhất chung; Trên cơ sở đó, ông Hồ Ngọc Hùng – PGĐ Sở NN&PTNT Bình Định đã kết luận như sau:diễn biến phức tạp của thời tiết trong vụ hè thu 2014 đã làm ảnh hưởng lớn đến cây trồng cũng như sản xuất nông nghiệp. Đánh giá cao những đặc điểm, tính năng vượt trội của giống HBO2 là rất ngắn ngày (thời  gian sinh trưởng sạ - thu hoạch: 72 ngày), thích nghi với điều kiện nắng nóng gay gắt, vẫn cho năng suất khá cao ước đạt trên 65 tạ/ha. Và đề nghị các cơ quan báo chí, truyền hình tuyên truyền, giới thiệu giống HBO2 để các địa phương trong Tỉnh nắm bắt thông tin của giống HBO2 kịp thời triểm khai các bước liên quan để sớm đưa giống HBO2 vào sản xuất diện rộng. Cụ thể:

+ HBO2 là giống cứng cây, không đổ ngã, đẻ nhánh khá, sinh trưởng phát triển tốt

+ Bước đầu chưa thấy có sâu bệnh xuất hiện gây hại nặng trên các giống

+ Giống có các đặc điểm nông sinh học năng phù hợp với điều kiện tự nhiên tại địa phương, thời gian sinh trưởng rất ngắn (sạ - thu hoạch: 72 ngày) rất phù hợp với chân 3 vụ lúa/năm và có chất lượng gạo khá, cơm ngon, mềm, năng suất ước đạt trên 65 tạ/ha.

+ Đề nghị Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Phương Nam tiếp tục phối hợp với Trung tâm giống cây trồng Bình Định và các địa phương trong tỉnh tổ chức sản xuất thử ở diện rộng giống HBO2 trên chân ruộng sản xuất 03 vụ/năm ở các vùng sinh thái khác nhau để làm cơ sở bổ sung giống HBO2 vào cơ cấu giống lúa lai của tỉnh.

Ông Phạm Xuân Hưng – Giám đốc Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Phương Nam phát biểu giới thiệu Công ty và trả lời những câu hỏi, thắc mắc của các Đại biểu. Các giống HBO là giống lúa lai,có nguồn gốc từ Hồ Bắc, Trung Quốc, đã được Công ty triển khai nghiên cứu khảo nghiệm từ năm 2010 đến nay trên nhiều vùng sinh thái và các mùa vụ trong cả nước. Qua quá trình nghiên cứu khảo nghiệm đã lựa chọn 3 giống HBO2, HBO5 và HBO8 đưa vào khảo nghiệm cấp Quốc gia. Kết quả nghiên cứu, khảo nghiệm cho thấy các giống HBO2, HBO5, và HBO8 có khả năng thích nghi rộng, phù hợp với nhiều vùng sinh thái và mùa vụ của các vùng trồng lúa ở nước ta. Đặc biệt giống HBO2 có thời gian sinh trưởng ngắn (70-80 ngày), năng suất khá (có nhiều địa phương đã đạt trên 90 tạ/ha), chất lượng gạo cao, cơm ngon đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhiều đối tượng.Đề nghị tiếp tục triển khai xây dựng các mô hình lúa trong các vụ tới và trong vụ mùa 2014 sẽ triển khai các mô hình giống HBO2 tại các địa phương là vụ 3 trong tỉnh Bình Định. Đặc biệt phương thức canh tác và bón phân cần tuân thủ theo đúng quy trình khuyến cáo.

 

Cuộc Hội thảo kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ              TRUNG TÂM                        CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN

   PTNT BÌNH ĐỊNH               GIỐNG CÂY TRỒNG              NÔNG NGHIỆP PHƯƠNG NAM

Hồ Ngọc Hùng (đã ký)          Đỗ Tấn Tiên (đã ký)                  Phạm Xuân Hưng (đã ký)

TƯ VẤN TRỤC TUYẾN

+84 977 30 22 88
PADCO

padcoltdvn@gmail.com