Vận tải hàng hóa, vận tải đường biển, ô tô vận tải

underfined   underfined

Chế phẩm EMINA và Phân bón lá RQ cho cây hành tỏi tại Ninh Thuận

Chế phẩm EMINA và Phân bón lá RQ cho cây hành tỏi tại Ninh Thuận

Kết quả của mô hình

 “Sử dụng chế phẩm EMINA để quản lý bệnh hại, kết hợp tăng cường dinh dưỡng bằng phân bón lá RQ cho cây hành tỏi tại Ninh Thuận”

Bệnh củ thối giai đoạn tiêu củ: Ruộng mô hình sản xuất hành đã giảm so với đối chứng từ 6 – 8%; Ruộng mô hình tỏi giảm so với đối chứng 6,3 – 7,3 %.

Bệnh thối củ hành tỏi ở giai đoạn thu hoạch: Ruộng mô hình không có, ruộng đối chứng vẫn xuất hiện.

Bệnh vàng lá cháy đầu lá: ruộng mô hình hành giảm hơn so với ruộng đối chứng nhiều nhất 64,6%; ruộng mô hình tỏi giảm so với đối chứng nhiều nhất 78,3 %.

Tổng số lần phun thuốc BVTV:

a)     Đối với cây hành ở ruộng mô hình giảm so với ruộng đối chứng 17,8%, trong đó ở giai đoạn 10-30 ngày sau trồng số lần phun thuốc trừ bệnh giảm 65%.

b)    Đối với cây tỏi ở ruộng mô hình giảm so với đối chứng 13%, trong đó ở giai đoạn 20-40 ngày sau trồng số lần phun thuốc trừ bệnh giảm 58,8%.

c)     Đối với cây hành ở giai đoạn cuối vụ (60-70 ngày sau trồng): ruộng mô hình giảm 100% số lần phun thuốc trừ bệnh.

d)    Đối với cây tỏi giai đoạn cuối vụ (80-120 ngày sau trồng): ruộng mô hình giảm 70% số lần phun thuốc trừ bệnh.

Tỷ lệ của hành bị thối trong quá trình bảo quản hành của ruộng mô hình bị thất thoát ít hơn so với ruộng đối chứng là 68,9%.

Năng suất cây hành ruộng mô hình (28,5 tấn/ha) tăng  20,4% so với đối chứng.

Năng suất cây tỏi ruộng mô hình ( 8,7 tấn/ha) tăng 20,7% so với đối chứng.

Tổng thu ruộng mô hình sản xuất hành đạt 254.750.000đ/ha; Lợi nhuận chênh lệch ruộng mô hình và ruộng đối chứng cây hành là 104.418.750đ/ha.

Tổng thu ruộng mô hình cây tỏi đạt  thu 199.376.250đ/haLợi nhuận chênh lệch ruộng mô hình và ruộng đối chứng cây tỏi là 92.323.750đ/ha.

TƯ VẤN TRỤC TUYẾN

+84 977 30 22 88
PADCO

padcoltdvn@gmail.com